RAPID PENETRÁCIA

1. Popis:
Zložka „A” je modifikovaná epoxidová živica bez rozpúšťadla
Zložka „B”: je modifikovaný polyamín

2. Vlastnosti:
• rýchlo viažuca verzia AMERIN D-2 • veľmi rýchlo gélovatie, jeho spracovanie vyžaduje väčšiu pozornosť, rýchlosť ako zvyčajne • pri teplote miestnosti ho možno leštiť, poťahovať asi po 4 hodinách • jeho ostatné vlastnosti sa podobajú vlastnostiam AMERIN D-2

3. Oblasť použitia:
• ako rýchla penetrácia epoxi systémov na betón, cementový poter • na impregnáciu betónu riedením riedidlom H-1 • plnený kremičitým pieskom na zhotovenie povrch vyrovnávajúcej rýchlo viažucej epoxi malty a betónu veľkej pevnosti rôzneho zloženia • samostatne ako tenkovrstvový náter na zbavenie betónu prašnosti • na lepenie betón – betón, betón – kov, na opravu výtlkov betónu, na odstránenie trhlín atď.

4. Technické údaje
Miešací pomer:
AMERIN D-2/R zložka „A” 2 hmotnostné diely (kg)
AMERIN D-2/R zložka „B” 1 hmotnostný diel (kg)

Údaje týkajúce sa zložky “A”:

Údaje týkajúce sa zložky “B”:

Údaje týkajúce sa zmesi:

Údaje týkajúce sa vytvrdnutého materiálu *:

*Merané po sedemdňovom čase úplného vytvrdnutia

5. Spracovanie:
Pozor! AMERIN D-2/R je veľmi reaktívna látka. Pri jej použití treba preto dávať pozor najmä na to, aby sme zamiešali iba toľko látky, koľko môžeme spracovať počas krátkeho času použiteľnosti. Zamiešanú látku vylejme v čo možno najkratšom čase na plochu, ktorá sa má pokryť, lebo tam (pre odvod tepla podkladom veľkej hmotnosti) nastane gélovatenie pomalšie ako v miešacej nádobe.
Väčšie množstvo látky (viac než 3 kg) ponechanej v miešacej nádobe je horľavé, lebo sa môže zohriať až po samozápal. Aby sa tomu zabránilo, keď nevieme zamiešanú látku spotrebovať, treba ku zvyšku bezpodmienečne pridať kremičitý piesok minimálne v 5 násobnom množstve.

5.1. Kladenie podkladu:
Na kladenie podkladu je účelné použiť taký nástroj, ktorý zabezpečí rovnomerné rozprestretie. Najčastejší postup je, že materiál vylejeme asi v 10-30 cm širokom pruhu, rozprestrieme gumovou stierkou, potom ho prevalcujeme nylonovým valcom. Konečne čerstvý náter posypeme v závislosti od charakteru nasledujúcej vrstvy kremičitým pieskom.

Priemerná spotreba materiálu: AMERIN D-2/R : 0,3 kg/m²
Treba zabrániť vytvoreniu mláky podkladu!

5.2.Povrch uzatvárajúci náter:
Po položení vhodného podkladu môžeme po 4-6 hodinách postup zopakovať a pripraviť póry uzatvárajúci bezfarebný náter zabraňujúci prášeniu.

5.3. Hladenie:
V prípade potreby možno 4-16 hodín po položení podkladu urobiť opravu povrchu nasledovne:

Do hrúbky vrstvy 0,5-1 mm
- 1,0 hmotnostný diel AMERIN D-2/R, špecifická potreba živice asi 0,6 kg/m²/mm
- 2-3 hmotnostné diely kremičitého piesku (Ø 0,1-0,4 mm)

5.4. Vyrovnanie povrchu:
V prípade potreby možno 4-16 hodín po položení podkladu urobiť opravu povrchu nasledovne:

5.4.1. Do hrúbky vrstvy 5 mm
- 1,0 hmotnostný diel AMERIN D-2/R, potreba živice asi 0,3 kg/m²/mm
- 2,0 hmotnostné diely kremičitého piesku (Ø 0,1-0,6 mm)
- 3,0 hmotnostné diely kremičitého piesku (Ø 0,7-1,2 mm)

5.4.2. Do hrúbky vrstvy 5-20 mm
- 1,0 hmotnostný diel AMERIN D-2/R, potreba živice asi 0,2-0,25 kg/m²/mm
- 2,0 hmotnostné diely kremičitého piesku (Ø 0,1-0,6 mm)
- 5,5 hmotnostných dielov kremičitého piesku (Ø 1,0-1,8 mm)

5.4.3. Pri hrúbke vrstvy 20-50 mm
- 1,0 hmotnostný diel AMERIN D-2/R, potreba materiálu asi 0,12-0,18 kg/m²/mm
- 2,0 hmotnostné diely kremičitého piesku (Ø 0,1-0,6 mm)
- 5,0 hmotnostných dielov kremičitého piesku (Ø 1,0-1,8 mm)
- 5,0 hmotnostných dielov kremičitého piesku (Ø 3,5-7,0 mm)

5.5. Ďalší náter:
Po nanesení vrstvy podľa 5.1resp. podľa potreby 5.3 alebo 5.4 možno po 4-16 hodinách naniesť uzatváraciu vrstvu AMERIN® (napr. AMERIN DT-4, DT-V atď.) Pozor! Pokiaľ chceme na epoxi maltu aplikovať hladkú uzatváraciu vrstvu, tak je potrebné aj predchádzajúce utesnenie pórov povrchu tixotropizovaným AMERIN náterovým materiálom napr. AMERIN DT-4. Ten pripravíme tak, že do AMERINu DT-4 primiešame 2-4 % zahusťujúceho (tixotropizujúceho) materiálu.

6. Balenie:
V 15 kg jednotkách (zložka „A” 10 kg, zložka „B” 5 kg)
Na zvláštnu žiadosť vybavíme aj dodávku v iných adjustačných jednotkách.

7. Doba skladovateľnosti:
Pri zložke „A” a „B” rovnako 12 mesiacov (Informácie týkajúce sa uskladnenia pozri Technologický postup.)

8. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci:
Vytvrdnutá látka je fyziologicky neškodná. Informácie týkajúce sa zložiek obsahujú Technologický postup a Údajové listy bezpečnostnej techniky.

9. Protipožiarne zaradenie:
III. stupeň (horľavý) pri obidvoch zložkách

10. Čistenie:
Zložky, resp. ešte nevytvrdnutú zmes možno odstrániť riedidlom AMERIN H-1. Vytvrdnutý materiál možno však odstrániť iba mechanicky.

11. Zaobchádzanie s odpadmi, zneškodnenie:
Po vytvrdnutí možno materiál odstrániť spolu s komunálnym odpadom.
So zvyškami v nádobách treba zaobchádzať ako s nebezpečným materiálom, ako so zvyškami laku.