VODIVÝ PODLAHOVÝ MATERIÁL

1. Popis:
Vlastnosti obidvoch látok sú takmer totožné odhliadnuc od elektrickej vodivosti.
Zložka „A” je modifikovaná epoxidová živica bez rozpúšťadla s pigmentmi, plniacimi a prídavnými látkami
Zložka „B”: je modifikovaný cykloalifatický polyamín

OBLASŤ POUŽITIA
• Vodivý podlahový materiál AMERIN DTA-4/C sa používa v takých miestnostiach, kde sú / môžu byť / vo vzduchu výbušné plyny, pary alebo prášky, a iskry pre prípadné antistatické nabitie môžu spôsobiť výbuch. Také sú napr. výrobné a skladové miestnosti chemického, farmaceutického priemyslu alebo výroby výbušnín, maliarske dielne, mlyny, laboratóriá, operačné sály nemocníc atď. • Antistatický podlahový náterový materiál AMERIN DTA-4 sa používa na takých miestach, kde môže antistatické nabitie spôsobiť škody, nepríjemnosti, prípadne vznikajúce iskry môžu poškodiť nosiče údajov, napr. v textilkách a papierňach, v sálach s počítačmi, závodoch mikroelektroniky