Vonkajšia farba na betónové podlahy

1. Popis:
Jednozložková vonkajšia farba na báze polyuretánovej syntetickej živice, obsahujúca pigmenty, rozpúšťadlá a špeciálne prídavné látky.

2. Oblasť použitia:
AMERIN K-3 slúži predovšetkým na potiahnutie vonkajších surových betónových podláh. Jej typické oblasti použitia: vonkajšie chodníky, garážové zostupy, schody, balkóny, terasy atď. Betón ošetrený Amerin-om K-3 sa stane bezprašným, čistiteľným, jeho nasávacia schopnosť pre vodu a olej sa skončí, vo veľkej miere sa zlepší zaťaženie a odolnosť proti opotrebeniu povrchu.

3. Návod na použitie:
Betónový povrch, ktorý sa má potiahnuť, musí mať min. pevnosť C-16 (B-200), musí byť suchý, hladký, zbavený cementovej kaše, prachu, voľných častíc, mastných, olejových nečistôt. Nový betón možno potiahnuť iba po 28 dňovej lehote viazania. Amerin K-3 treba nanášať na očistený surový betónový povrch v 2 vrstvách za suchých podmienok! Druhú vrstvu treba naniesť v priebehu 8-24 hodín po prvej. Najvhodnejším prostriedkom na nanášanie je valec s krátkou srsťou, odolný rozpúšťadlám.

4. Vyrovnanie povrchu:
V prípade potreby, ak sú na povrchu betónu väčšie, max. 5 mm hlboké výtlky, možno pripraviť z AMERIN-u K-3 výplňovú hmotu. Ako prvý krok treba výtlky natrieť tenko Amerin-om K-3, potom naniesť výplňovú hmotu. Na vyplnenie treba primiešať na 1 hmotnostnú časť (kg) AMERIN-u K-3 8 hmotnostných častí (kg) piesku Ø 0,3-0,6 mm vysušeného na ohni, potom získanú hmotu treba po dôkladnom miešaní naniesť stierkou. Takto pripravený povrch možno v priebehu 8-24 hodín nafarbiť zvyčajným spôsobom AMERIN-om K-3. Pozor! 1. Možno použiť iba ohňom vysušený kremičitý piesok! 2. Miesto vyrovnania povrchu zostane mierne drsné, povrch sa trochu líši od ďalších častí povrchu

5. Technické údaje:

6. Výber farieb:
RAL 7032 a 7035 svetlosivá, RAL 7001 striebrosivá, zelená oxidu chromitého (asi 6002), RAL 6021 svetlozelená, červená oxidu železitého (asi RAL 3011), RAL 1002 pieskovo žltá, RAL 5012 bazénovo modrá

7. Spôsob dopravy:
V kanvách z pocínovaného oceľového plechu s obsahom 5 kg. Na zvláštnu žiadosť prijmeme dodávku aj v iných obalových jednotkách.

8. Skladovateľnosť:
Pri uskladnení v neotvorenej továrenskej kanve podľa MSZ 13910 aspoň jeden rok

9. Rozpúšťadlo:
Rozpúšťadlo Amerin H-2 (zmes aromatických rozpúšťadiel)

10. Stupeň horľavosti:
II. stupeň (horľavá a výbušná)

11. Fyziologický účinok:
AMERIN K-3 je látka jedovatého účinku. Kvapalina a jej pary pôsobia na oči a pokožku silne dráždivo. Styk s kvapalinou môže viesť k ťažkému poškodeniu očí a pokožky. Pri vdýchnutí pár môže nastať bolenie hlavy, nutkanie na vracanie, ale môže sa stať, že príznaky otravy sa objavia až po viacerých hodinách. V ohni sa rozkladá za vzniku jedovatých dusíkatých plynov.

12. Pracovno-zdravotné informácie:
Pri vykonávaní práce je nosenie ochranných okuliarov a ochranných rukavíc povinné a treba zabezpečiť stále a intenzívne vetranie miestnosti. Pri objavení sa vyššie uvedených príznakov treba sa neodkladne obrátiť na lekára. Ak sa látka dostane do očí, tak oči treba 10-15 minút preplachovať veľkým množstvom vody, potom ukázať lekárovi. Látku, ktorá sa dostala na pokožku, treba ihneď umyť mydlovou vodou. Počas vykonávania práce treba dodržiavať požiarovo bezpečnostné predpisy povinne platné pri používaní látok II. stupňa horľavosti.